กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประกวดคลิปสั้น และมิวสิควิดีโอ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์


กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

โครงการประกวดคลิปสั้น และมิวสิควิดีโอ รู้เท่าทันสื่อออนไลน์ 

วันเสาร์ที่ 7 – วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561  

สถานที่ : ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร 

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 

09.00 – 09.30 น.  ลงทะเบียน แนะนำทีมงาน

09.30 – 09.45 น.  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สสส.

 

09.45 – 10.00 น.   กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ ความคาดหวังในการขยายผล ปลุกพลังเยาวชน

โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย   ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

10.00 – 10.15 น.   พักรับประทานอาหารว่าง

10.15 – 12.00 น.   กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อคืออะไร”

โดย ดร.กันยิกา ชอว์ คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาจารย์จำรัส จันทนาวิวัฒน์ นักวิชาการอิสระ ด้านนิเทศศาสตร์

12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.   เรียนรู้ เรื่อง Storytelling กับการเล่าเรื่องไวรัลคลิป และมิวสิควิดีโอ  

โดย คุณประพัฒน์ คูศิริวานิชกร Director & creative บริษัท duck ba doo จำกัด

      คุณสืบพงษ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

14.30 – 14.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 18.00 น.    แนะนำพี่เลี้ยงกลุ่ม แบ่งกลุ่มเพื่อพัฒนาความคิดและรูปแบบผลงาน (แบ่งกลุ่มตามสื่อ)

18.00 – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 20.30 น.    พบพี่เลี้ยง เพื่อพัฒนาความคิดและติดตามผลงาน (แบ่งกลุ่มตามสื่อ)

 

วันอาทิตย์ที่  8 เมษายน 2561

07.00 – 08.00 น.    รับประทานอาหารเช้าและลงทะเบียน

08.00 – 12.00 น.    นำเสนอและพัฒนาเนื้อหาโครงการกับพี่เลี้ยง (แยกตามประเภทสื่อ)

12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 – 13.30 น.    นัดหมายตารางการดำเนินงาน และการติดตามประเมินผล

โดย อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย   ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

13.30 – 13.45 น.    มอบเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โดย อาจารย์มานพ แย้มอุทัย   ผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

13.45 – 14.00 น.    กล่าวปิดกิจกรรม และถ่ายภาพหมู่

โดย ดร.ประภาส นวลเนตร   ผู้ทรงคุณวุฒิแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส.

14.00 น.                เดินทางกลับ