เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน 26 -28 มีนาคม 2561

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ

" อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน "(ลด หวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก ผลไม้) 

วันที่ 26 -28 มีนาคม 2561


1. เอกสารแบบเสนอโครงการ Download
   
2. รายละเอียดเงื่อนไขการจัดทำโครงการ อาจารย์ดนัย หวังบุญชัย Download
   
3. รายละเอียดการบูรณาการ อาจารย์ไพโรจน์ กระโจมทอง Download
 
4. ธีมคืออะไร คุณชูเกียรติ ครูทรงธรรม, คุณอรวรรณ ดิษฐโยธิน  Download
   
5. เพลงประกอบโครงการ อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน Download
 
6. โครงการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน 
(ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” เฟสที่ 2
 
Download