เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรม Internal meeting ครั้งที่ 2

 

 

 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วน ปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรม Internal meeting ครั้งที่ 2 ที่ห้องประกายเพชร ชั้น 2  โรงแรมเอเชียกรุงเทพ โดยมี อาจารย์มานพ แย้มอุทัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวต้อนรับโรงเรียนเครือข่าย 20 กว่าโรงเรียน และอาจารย์จุรี สุวรรณศิลป์  ทีมพัฒนาศักยภาพ ได้ชี้แจงภาพรวม ก่อนจะให้ทุกโรงเรียนพบกับพี่เลี้ยง Creative เพื่อนำเสนอกิจกรรมที่ทำในโครงการฯ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากพี่เลี้ยงที่เป็นนักโฆษณาสร้างสรรค์มืออาชีพ อาทิ คุณชูเกียรติ ครูทรงธรรม,   คุณอรวรรณ ดิษฐโยธิน, คุณอารียา  พรศิริวิวัฒน์ และคุณอารี เอื้ออรุณชัย ก่อนจะนำไปปรับใช้กิจกรรม