เดินรณรงค์"น็อคเอาท์พุง มุ่งสุขภาพดี ที่ลำนกแขวก" โรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวกโรงเรียนวัดใหม่ลำนกแขวก ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง "น็อคเอาท์พุง มุ่งสุขภาพดี" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในในโครงการ "น็อคเอาท์พุง มุ่งสุขภาพดี ที่ลำนกแขวก" ตามโครงการ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2 โดยนักเรียนร่วมผลิตใบปลิว แผ่นพับ และร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโภชนาการภายในชุมชน