เตรียมความพร้อม โครงการ “บาสโลปไร้พุง สุขภาพดี ที่ศรีเอี่ยม”

โรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ สำนักงานเขตบางนา ได้จัดโครงการ “บาสโลปไร้พุง สุขภาพดี ที่ศรีเอี่ยม” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ข้าราชการครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชนได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ลดอาหารหวาน มัน เค็ม และรับประทานผัก ผลไม้เพิ่มมากขึ้น รักการออกกำลังกาย ส่งผลให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  มีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีกิจกรรมก่อนเริ่มโครงการดังนี้

1.ทำแบบประเมินก่อนเริ่มโครงการ 

2.ชั่งน้ำหนัก –วัดส่วนสูงนักเรียนก่อนเริ่มโครงการ  

3.ประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อแจ้งนโยบายโครงการและขอความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย