"พี่ช่วยน้องแล้วท้องยุบ" โดยโรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ภายใต้โครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนปีที่2

เมื่อวันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการ "พี่ช่วยน้องแล้วท้องยุบ" ในฐานะเป็นโรงเรียนต้นแบบและพี่เลี้ยงให้แก่โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง จึงได้มีการเปิดบ้านต้อนรับโรงเรียนวัดโพธิ์เรียง (โรงเรียนน้อง) ภายใต้กิจกรรม “บอกเล่ากล่าวต่อ” เพื่อให้ผู้บริหาร และ ครู มีความรู้ ความเข้าใจ แนวทางในการจัดกิจกรรม และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ(การลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักผลไม้) การออกกำลังกาย และการจัดการอารมณ์ที่เหมาะสม โดยมีผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนวัดโพธิ์เรียงมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และต่อด้วยกิจกรรม “สื่อโรงเรียนพี่นำสู่โรงเรียนน้อง” โดยนำผลงาน สื่อ และ นวัตกรรมไปแสดงในนิทรรศการ ที่โรงเรียนวัดโพธิ์เรียง เช่น คลิปวิดีโอ, โปสเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้รับชม เพื่อให้เกิดแนวคิดในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (การลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักและผลไม้) และการออกกำลังกายที่ถูกวิธี