โรงเรียนคันนายาวจัดกิจกรรมฉลาดคิดพิชิตพุงโรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์)  ได้เข้าร่วมโครงการการสร้างสรรค์สื่อเพื่อการรณรงค์ลดน้ำหนักในเด็กระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ ชื่อที่ว่า “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน  (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)” ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนคันนายาว (ธารินเจริญสงเคราะห์) ได้จัดกิจกรรม "ฉลาดคิดพิชิตพุง" กิจกรรมภายในโครงการ  “ ยอดมนุษย์พิชิตพุง ”   จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่อง การลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักและผลไม้ แก่นักเรียน และครูภายในโรงเรียน