ประกาศผลการประกวด “ภาพถ่ายฉลากคำเตือนบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์”

ผลการประกวดโครงการประกวด “ภาพถ่ายฉลากคำเตือนบนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” 

ภายใต้โครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา” รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จากการตัดสินจากคณะกรรมการ และคณะดำเนินการมีมติเห็นว่ารูปที่ผ่านการคัดเลือก มีความเหมาะสม ถูกต้อง และตรงตามเกณฑ์การประกวดนั้น มีเพียง 4 ภาพ ที่เห็นเหมาะสมกับการได้รับรางวัล นั่นคือ...

 

1. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทีมศิริณาลิน  จากมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

 

 

 

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 

นายฐิติ  หงวนกระโทก  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

 

 

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม  MMA Team  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

 

 

 

4. รางวัลชมเชย

นางสาวสุธาสินี  จองสี  วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

 

 

ขอแสดงคว่มยินดีด้วยจร้า..